$nbsp;

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสากล

การให้บริการ


Member Image

ระบบควบคุมคุณภาพ

ดำเนินงานภายใต้ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เทคโนโลยีสูง ปฏิบัติงานโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบควบคุมเอกสาร และกำหนดเลขที่ตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันอย่างมีระบบ จัดเก็บตัวอย่างอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ตรวจสอบความพร้อมและความเที่ยงตรงของเครื่องมือก่อนใช้งานทุกวัน จัดทำโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือ และเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ

Member Image

การรับรองมาตรฐาน

ทุกห้องปฏิบัติการของบริษัท ในทุกๆภูมิภาคได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025 : 2005 ในหลากหลายขอบข่ายและแตกต่างกันไป เพื่อรองรับความต้องการในด้านการบริการทดสอบในแต่ละภูมิภาคนั้น ด้วยความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเคมแล็บจึงมีพันธกิจที่จะขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกรายการทดสอบภายในปี 2020 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตต่อไป

Member Image

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

เคมแล็บพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยบริการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และบริการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งแบ่งสัดส่วนห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 แผนก ดังนี้ ห้องปฏิบัติเคมี ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการทดสอบตามความต้องการของลูกค้าได้จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง สิ่งทอ สินค้าอุปโภค อาหารสัตว์ อิเล็กทรอนิคส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม และอื่นๆ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา

บริการของเรา


การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญของโลก ในภาคอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจต่าง ๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของบุคคลและสภาพของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ สถานที่ประกอบการของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอาชีวสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ (Act 514) ปี 2537 ได้มีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลในสถานที่ที่ทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน จึงมีการแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (การใช้มาตรฐานของการสัมผัสสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ) ปี 2543

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตามทางชีวภาพ

อุตสาหกรรมเคมีก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ร้ายแรงมากมายในการทํางานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยการตรวจสอบค่าของสารเคมีทางชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์สลาย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

การตรวจสอบทางชีวภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งบริษัทของเราได้มีห้องปฏิบัติการเคมีที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ และมีความพร้อมในด้านแพทย์อาชีวอนามัย และศูนย์การแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

บริษัทของเรามีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิเคราะห์ และมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความเป็นเลิศในด้านวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการเคมี

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร - การตรวจหาสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะ Scombrotoxin, Biotoxins / Shellsh Freshwater Cyanotoxins, Anabolic Hormones, Mycotoxins.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของเชื้อโรคในอาหาร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับ Salmonella , Listeria monocytogenes, Escherichia coli, amongst ฯลฯ และการผลิตอื่น ๆ ที่มีการจัดการเชื้อ Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus , Vibrio cholera, Bacillus cereus , Clostridium perfringens , Candida albicans aspergilus , Aspergilus niger, Lactobacillus acididophilus, Bidobacteria count ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทคโนโลยีชีวภาพ

มีเทคโนโลยีเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อตรวจสอบสถานะของสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบดีเอ็นเอ เพื่อรับประกันคุณภาพอาหาร เช่น "Halal" มังสวิรัติ และอาหารที่พิเศษชนิดอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบในสัตว์ เช่น หมู , ไก่ , วัว , เป็ด , ห่าน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการ

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทวิเคราะห์ ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การขยายตัวทั่วโลก

ห้องปฏิบัติการเคมีได้รับการรับรองทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ ฮ่องกง บริษัทของเรามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริการลูกค้าภายในทวีปเอเชีย แปซิฟิก และมีใจบริการที่เป็น “เลิศ” เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

“ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน”.

โครงการพิเศษ


การบริการเพื่อความเป็น “เลิศ” ในด้านเคมีและเทคโนโลยี

อาคาร สำนักงาน

วิวัฒนาการของกลุ่ม ( SBS ) ที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยจัดการอากาศ ( ahus ) กับ reticulations และพร้อมบริการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ( IAQ ) , น้ำดื่ม เพื่อทดสอบหาเชื้อ Legionella pneumophilia

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทของเรามีห้องปฏิบัติที่ครอบคลุมทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางด้านอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ (OEM) และความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน รวมทั้งการตรวจสอบสภาพบรรยากาศ (VOCs) , ฝุ่นละอองที่เล็ดรอดจากกรองอากาศ ( TSP , SO2 , NOx , CO ), น้ำดีและน้ำเสีย (Benzene,Xylene,Toluene) ฯลฯ ในสถานที่ทำงาน

ร้านอาหาร / โรงพยาบาล / โรงแรม

บริษัทของเรามีศักยภาพด้านจุลชีววิทยา การตรวจด้านจุลินทรีย์ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ และอาหาร ใน ร้านอาหาร / โรงพยาบาล / โรงแรม การตรวจสอบ เช่น such as Surface Swabs, Settled Plates & Bio-aerosol Monitoring. การตรวจสอบน้ำเสีย และการตรวจสอบน้ำดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

เป็นห้องปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา บริการการตรวจสอบ (such as Surface Swabs, Settled Plates & Bio-aerosol Monitoring ) , เคมีอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ และเป็นศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย

การรับรอง


ห้องปฏิบัติการของเราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO / IEC 17025:2005 การรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการ ที่มีความสามารถและความเป็นผู้นำในการจัดการห้องปฏิบัติการในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

ได้รับมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005 การรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการ และด้านเทคนิด การจัดการความสามารถ และผลทดสอบที่ถูกต้อง ตามวิธีการ หรือขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และความพึงพอใจให้มากที่สุด

Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo