บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

PM 2.5 & PM 10

ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS)
what_pm25

ตรวจวัดได้ จากแหล่งกำเนิดต่างๆ ดังนี้

  • คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack)
  • คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace)
  • คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air)
  • คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air)

กำหนดมาตรฐาน

การกำหนดมาตรฐาน PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไป

จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

เจ้าหน้าที่กำลังตั้งค่าเครืองตรวจวัดฝุ่น PM2.5