การให้บริการ

จัดทำรายงานผลการตรวจวัด และคำนวณอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

 • ปล่องเตาอบ
 • ปล่องหม้อไอน้ำ
 • ปล่องเตาหลอม
 • ปล่องห้องพ่นสี
 • ปล่องเตาเผา
 • ปล่องระบายอากาศทั่วไป
 • ฯลฯ
 • ฝุ่นละออง (TSP)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride)**
 • คลอรีน (Chlorine)**
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
 • ไซลีน (Xylene)
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)
 • ฯลฯ

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

 • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
 • ฯลฯ
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)
 • ฯลฯ

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

รายงานผลการตรวจวัด และรายงานปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (สอ.3)

 • สารเคมีในพื้นที่ทำงาน
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)**
 • กรด (Acid)**
 • ฝุ่นฝ้ายดิบ (Cotton Dust)

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

 • ความเร็วลม (Air Velocity)
 • Air Change
 • ความชื้น (Humidity)
 • ก๊าซออกซิเจน (Oxygen)
 • ก๊าซพิษ
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
 • แบคทีเรียรวม (Total Bacteria)
 • เชื้อรา (Fungi)
 • ยีสต์และโมลด์ (Yeast and Mold)

จัดทำรายงานผลการตรวจวัด และจัดทำรายงาน รสส.1-3 และแผนผังจุดตรวจวัด (Layout) พร้อมคำนวณภาระงาน

 • ระดับเสียงเฉลี่ย (Sound Level)
 • ระดับเสียงสะสม (Noise Dose)
 • ค่าความร้อน (WBGT Index)
 • ความเข้มของแสงสว่างเฉพาะจุด (Point Measurement)
 • ความเข้มของแสงสว่างเฉพาะจุด (Area Measurement)
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ค่าบีโอดี
 • ค่าซีโอดี
 • อุณหภูมิ
 • สี
 • ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด
 • ของแข็งแขวนลอย
 • ซัลไฟด์
 • ไซยาไนด์
 • น้ำมันและไขมัน
 • ฟอร์มัลดีไฮด์
 • คลอรีนอิสระ
 • สารประกอบฟีนอล
 • สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
 • ทีเคเอ็น
 • โลหะหนัก
 • ฯลฯ
 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • สี
 • ความขุ่น
 • ปริมาณสารทั้งหมด
 • ความกระด้างทั้งหมด
 • คลอไรด์
 • ฟลูออไรด์
 • ซัลเฟต
 • โลหะหนัก
 • ไนเตรท
 • ฟีนอล
 • โคลิฟอร์ม
 • อีโคไล
 • ฯลฯ
 • วัตถุเจือปนในอาหาร
 • สารเจือปนในอาหาร เช่น โลหะหนัก
 • สารตกค้าง ยาฆ่าแมลง
 • แร่ธาตุ และวิตามิน
 • อื่นๆ
 • THAI RDI
 • FDA
 • Australia & New zealand
 • EU
 • China
 • Japan
 • Singapore
 • Hong Kong
 • Canada
 • Malaysia
 • Taiwan
 • Korea

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)

ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น

ธุรกิจการเกษตร(Agribusiness)

อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ

ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น

แฟชั่น (Fashion)

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products)

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals)

 

ธุรกิจการเงิน (Financials)

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น

ธนาคาร (Banking)

เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)

ประกันภัยและประกันชีวิต(Insurance)

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม  สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น

ยานยนต์(Automotive)

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร(Industrial Materials & Machine)

บรรจุภัณฑ์(Packaging)

กระดาษและวัสดุการพิมพ์(Paper & Printing Materials)

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์(Petrochemicals & Chemicals)

เหล็ก(Steel)

 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม เช่น

วัสดุก่อสร้าง(Construction Materials)

บริการรับเหมาก่อสร้าง(Construction Services)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

กองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(Property Fund & Real Extate Investment Trusts)

 

ทรัพยากร (Resources)

ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น เช่น

พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

เหมืองแร่(Mining)

บริการ (Services)

ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว เช่น

พาณิชย์(Commerce)

การแพทย์ (Health Care Services)

สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing)

บริการเฉพาะกิจ (Professional Services)

การท่องเที่ยวและสันทนาการ(Tourisms & Leisure)

ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

 

เทคโนโลยี (Technology)

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)

อุตสาหกรรมเกาตร
อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมพลังงาน
เหมืองแร่
เหมืองแร่
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก