เคมแล็บพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยบริการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และบริการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งแบ่งสัดส่วนห้องปฏิบัติการออกเป็น 3 แผนก ดังนี้ ห้องปฏิบัติเคมี ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการทดสอบตามความต้องการของลูกค้าได้จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง สิ่งทอ สินค้าอุปโภค อาหารสัตว์
อิเล็กทรอนิคส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม และอื่นๆ

ประวัติบริษัท 

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดย Kam Holding Group เราเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้รองรับการให้บริการในกลุ่มลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง ISO 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพื่อพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญกว่า 30 ปี 

วิสัยทรรศน์

    To become the largest private chemical and microbiological testing and consultancy group in Asean.

พันธกิจ

    To be the leader in our business of providing technologically-advanced testing services and products to satisfy the needs if commerce and industry.

 

การรับรอง การขึ้นทะเบียน

      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-094
      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 0064
      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1034/47
      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 17025 จากกรมปศุสัตว์ รหัสการถ่ายโอนภารกิจ 001-54(1)/07-2562
      ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 17025 จากกรมประมง หมายเลขทะเบียน DOF LAB 009/62

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากหน่วยงานภาครัฐ

กรมวิทวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมปศุสัตว์

กรมประมง