เรามีความพร้อมในการให้บริการ สำหรับงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ได้แก่ การตรวจวัดปริมาณมลสารจากโรงงาน ปริมาณสารเคมีในพื้นที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง ระดับเสียง ระดับความร้อน คุณภาพน้ำดื่ม และคุณภาพน้ำทิ้งในสถานประกอบ
           การนอกจากนี้เรายังให้บริการทางด้านอาหาร อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม อาหารเสริม เป็นต้น และให้บริการจัดทำฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling) โดยขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ว-094 และยังได้รับการรับรอง ISO 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่รับรองสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
         ปัจจุบัน เราได้รับการรับรองการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และ 10 ไมครอนในบรรยากาศ และในปล่องระบาย โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับการตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่ต้องการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

บริการของเรา

อาหาร

สิงแวดล้อม