ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) (CCTV Privacy Notice)

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทบันทึกและจัดเก็บข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณอาคารและสถานที่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันเหตุอันตราย และการกระทำผิดกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น ในบริเวณที่ทำการของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทอาจมีการใช้ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เก็บและระยะเวลาการเก็บ
เก็บรวมรวมข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด และทำการเก็บใช้และเผยแพร่ ตามวัตถุประสงค์ไม่เกิน 30 วัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล :

ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามช่องทางต่อไปนี้
– ชื่อผู้ติดต่อ : บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
– ชื่อองค์กร :บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
– ที่อยู่องค์กร : 282 อาคาร บี 3 ชั้นที่ 2-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
– โทรศัพท์ : 022719 6488/89/90/91/92
– อีเมล : cst@chemlabgroup.com