เคมแล็บเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด

นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

  • ความร้อน               เลขทะเบียน           0401-03-2564-0004
  • แสงสว่าง               เลขทะเบียน           0402-03-2564-0004
  • เสียง                     เลขทะเบียน           0403-03-2564-0004

นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

  • ตรวจวัดฯ               เลขทะเบียน           0201-03-2564-0004
  • วิเคราะห์ฯ              เลขทะเบียน           0202-03-2564-0004